Zaproszenie na Festyn Rodzinny

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” serdecznie zaprasza Mieszkańców Grudziądza na Festyn Rodzinny. Impreza odbędzie się dnia 23.09.2016r., tj. piątek w godzinach od 15:00 do 18:00  w porcie Marina Grudziądz przy ul. Portowej 8.

 W programie m.in.:

 • gry i zabawy dla dzieci w towarzystwie animatorów,
 • dmuchany zamek, basen z kulkami, trampoliny,
 • Zumba dla rodziców i dzieci,
 • zabawa przy muzyce na żywo – zagrają dla nas akustycznie Adrian Zasada z zespołem i zespoły z Ogniska Pracy Pozaszkolnej: Hope i Out of Control,
 • obserwacje Słońca przez teleskop,
 • stoiska kulinarne.

Dofinansowanie projektu z UE: 15000 zł

logotypy

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Rozstrzygnięcie konkursu na Dyrektora Biura LGD

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w wyniku  postępowania  konkursowego  na  stanowisko Dyrektora Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz” wybrana została oferta:

Pani Anny Stachuli – Rębisz zamieszkałej w Grudziądzu.

W związku z powyższym konkurs został rozstrzygnięty.

Zarząd Stowarzyszenia LGD

„Grudziądzki Spichlerz”

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Rozstrzygnięcie konkursu na Specjalistę ds. administracyjnych i animacji lokalnej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w  wyniku  postępowania  konkursowego  na  stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych i animacji lokalnej LGD „Grudziądzki Spichlerz” wybrana została oferta:

Pani Moniki Chodorowskiej zamieszkałej w Grudziądzu.

W związku z powyższym konkurs został rozstrzygnięty.

Zarząd Stowarzyszenia LGD

„Grudziądzki Spichlerz”

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

X edycja Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza X edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem jest: promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć; a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 • przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;
 • przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej;
 • laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Laureaci otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.

Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły, będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 30 września 2016 roku osobiście do siedziby Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia lub przesłać pocztą na adres Departamentu (ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;  telefon (056) 656 10 57, e-mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl

Załączniki:

REGULAMIN_PRZYZNAWANIA_NAGRODY_2015

Uchwala_-_zmiana_DP.2015

Wniosek_o_nagrode-_formularz

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Konkurs na Dyrektora Biura LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe.

 • Min.5-letnie doświadczenie zawodowe.

 • Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

 • Znajomość przepisów w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania LGD.

 • Znajomość zasad funkcjonowania i prowadzenia stowarzyszeń.

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych.

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Umiejętność prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych.

 • Duże zdolności organizacyjne.

 • Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy – wysokie umiejętności interpersonalne.

 • Umiejętność współpracy w zespole.

 • Umiejętność delegowania zadań.

 • Doświadczenie we współpracy z sektorem pozarządowym.

Pożądane:

 • Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Zakres zadań:

 • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

 • Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

 • Nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura LGD, współuczestniczenie w systemie szkoleń.

 • Nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjantom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie.

 • Bezpośrednie doradztwo beneficjentom oraz potencjalnym wnioskodawcom.

 • Nadzór nad procesem naboru i obsługą wniosków.

 • Nadzór nad prowadzeniem animacji lokalnej na obszarze LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

 • Nadzór nad prowadzeniem procesu systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 • Pomoc organizacyjna w pracy Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” oceniającej operacje.

 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

 • Organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

 • Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę,

 • wymiar czasu pracy – pełen etat;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – curriculum vitae,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach i seminariach,

 • referencje,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w LGD „Grudziądzki Spichlerz“ zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz.U. Nr 101, poz.926 ze zm.);

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście, w terminie 14 dni, tj. do dnia 22.07.2016 r. w Biurze LGD mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 23, w zamkniętej kopercie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby Niepełnosprawne.

Nie będą rozpatrywane aplikacje:

 • niekompletne,

 • nadesłane drogą elektroniczną,

 • złożone po terminie;

Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki spichlerz“ www.lgd.grudziadz.pl. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 605 173 605.

Podczas rozstrzygania konkursu Stowarzyszenie LGD będzie kierowało się Ustawą
z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 1),2) (Dz. U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.);

Zarząd LGD „Grudziądzki Spichlerz“

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Konkurs na Specjalistę ds. administracyjnych i animacji lokalnej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista ds.administracyjnych i animacji lokalnej .

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe.

 • Min.3-letnie doświadczenie zawodowe.

 • Znajomość przepisów w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania LGD.

 • Znajomość zasad i wytycznych związanych z promocją projektów współfinansowanych z UE.

 • Doświadczenie w przygotowaniu kampanii informacyjno – promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów, itp.

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych.

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Umiejętność współpracy w zespole.

Pożądane:

 • Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Zakres zadań:

 • Obsługa związana z przygotowaniem naboru i naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

 • Przygotowanie i obsługa administracyjna Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” oceniającej operacje.

 • Prowadzenie animacji lokalnej i rozszerzanie współpracy w oparciu o plan komunikacji zawarty w LSR.

 • Prowadzenie doradztwa i szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych wnioskodawców dotyczących warunków i możliwości otrzymania dofinansowania oraz realizacji projektów w ramach LSR.

 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD.

 • Przygotowywanie do udziału LGD „Grudziądzki Spichlerz” w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę,

 • wymiar czasu pracy – ½ etatu;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – curriculum vitae,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach i seminariach,

 • referencje,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w LGD „Grudziądzki Spichlerz“ zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002roku, Dz.U. Nr 101, poz.926 ze zm.);

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście, w terminie 14 dni, tj. do dnia 22.07.2016 r. w Biurze LGD mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 23, w zamkniętej kopercie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby Niepełnosprawne.

Nie będą rozpatrywane aplikacje:

 • niekompletne,

 • nadesłane drogą elektroniczną,

 • złożone po terminie;

Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki spichlerz“ www.lgd.grudziadz.pl. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 605 173 605.

Podczas rozstrzygania konkursu Stowarzyszenie LGD będzie kierowało się Ustawą
z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 1),2) (Dz. U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.);

Zarząd LGD „Grudziądzki Spichlerz“

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Kolejne włosy na peruki oddane

logo_daj_wlos

Szanowni Państwo,

docierają do nas sygnały, iż kolejna osoba – tym razem mała dziewczynka, po Komunii Świętej, postanowiła zrobić coś bardzo szlachetnego – obcięła i oddała swoje włosy na peruki dla chorych onkologicznie, za co bardzo dziękujemy i cieszymy się, że ta inicjatywa w naszym mieście działa!

IMG_20160628_095628

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Walne Zebranie Członków LGD

20160627_160457

Szanowni Państwo,

dnia 27.06.2016r. na Marinie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Grudziądzki Spichlerz”. Wszystkie 5 propozycji uchwał, które znalazły się    w porządku obrad wczorajszego Walnego Zebrania Członków LGD, zostało przyjętych w głosowaniach jednogłośnie. W zebraniu uczestniczyło 46 członków LGD.

Po krótkim wystąpieniu Prezesa Zarządu LGD, ks. Marka Borzyszkowskiego, który poinformował o działaniach Zarządu za okres upływający od ostatniego Walnego Zebrania Członków, nastąpiło głosowanie członków LGD. Głosowania zostały przeprowadzone sprawnie i bez zakłóceń przez przewodniczącego zebrania, panią Hannę Szymańską.

Do grona członków LGD dołączyło podczas wczorajszego zebrania siedmiu nowych członków, których serdecznie witamy w naszym stowarzyszeniu.

20160627_161405

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szanowni Państwo,

informujemy, iż są pierwsze efekty akcji „Daj Włos” w naszym mieście. Otóż anonimowa osoba oddała swoje włosy w szczytnym celu.

logo_daj_wlos

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Walne zebranie członków – 27.06.2016r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ks. Marka Borzyszkowskiego zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 27. czerwca 2016 r., o godz. 16:00 w sali konferencyjnej grudziądzkiej Mariny przy. ul Portowej 8.
Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 22.06.2016r.

Z poważaniem

Anna Stachula – Rębisz
Dyrektor biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”

 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj