Nabór 2/G/2020 – WYNIKI

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki naboru 2/G/2020 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” zakończonego w dniu 20.01.2021 r.

Na posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu LGD: nr 2/G/2020.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

INFORMACJA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania       „Grudziądzki Spichlerz”

z dniem 21 Stycznia 2021r. przechodzi na tryb pracy zdalnej.

 

Szanowni Państwo,

W związku z przejściem Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz” na tryb pracy zdalnej, w dniach 21.01.2021 do dnia 29.01.2021 r. włącznie, informujemy, że wszelkie sprawy należy załatwiać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 605 173 605 lub adresem mailowym: biuro@lgd.grudziadz.pl

 

Wszelką dokumentację w wersji papierowej należy wysyłać na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania                                                                            „Grudziądzki Spichlerz”                                                                                                                       ul. Portowa 8                                                                                                                                        86-300 Grudziądz

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ogłoszenie o naborze 1/K/2020

Nabór 1/K/2020, Numer naboru: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-405/20

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju                                       

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2020

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-405/20

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Informacja dla Grantobiorców realizujących projekty oraz Wnioskodawców

Informujemy niniejszym, wszystkich naszych Grantobiorców realizujących projekty oraz Wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów 1/G/2020, 2/G/2020 i 1/K/2020, że od 1 stycznia 2021r. obowiązują zmiany wprowadzone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie, złożone w ramach w/w naborów, będą musiały uwzględnić powyższe zmiany. Dotyczy to w szczególności obowiązku potwierdzania dokumentem urzędowym statusu uczestników na rynku pracy, w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanych do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat-odnosnie-obowiazywania-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Komunikat z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany stawek stypendiów stażowego i szkoleniowego

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P (IZ RPO WK-P) informuje, że w związku z ubiegłoroczną zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wnioskodawcy powinni zastosować w budżetach projektów składanych w ramach ww. naborów aktualne stawki stypendiów stażowych.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Spotkanie informacyjne: „UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SZANSĄ NA NOWY START W ŻYCIU”

Dla wszystkich, którzy popadli w zadłużenie i stracili nadzieję, że ich sytuacja ekonomiczna może ulec poprawie i uda im się wyjść z długów w okresie pandemii.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Grudziądzki” zaprasza na spotkanie informacyjne:

„UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SZANSĄ NA NOWY START W ŻYCIU”

Gość: Pan Mecenas Michał Kiesiński — radca prawny z Kancelarii ProLegis w Grudziądzu.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Przypomnienie o posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – I/2021

Przypomnienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Na podstawie § 11 pkt. 1 „Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o  posiedzeniu nr I/2021 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które odbędzie się:

  • Data  – 13.01.2021
  • Godzina: 17:00
  • Miejsce: on-line (za pośrednictwem platformy Zoom) oraz równocześnie w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nabór 1/G/2020 – WYNIKI

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki naboru 1/G/2020 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” z dnia 04.01.2021 r.

Na posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu LGD: nr 1/G/2020.

Uchwała nr 62/IV/2020

Lista projektów zgodnych z LSR w ramach naboru 1/G/2020

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zawiadomienie o kontynuacji posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – V/2020

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku kontynuacji posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Na podstawie § 11 pkt. 1 „Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o kontynuacji posiedzeniu nr V/2020 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które odbędzie się:

  • Data  – 04.01.2020
  • Godzina: 17:00
  • Miejsce: on-line (za pośrednictwem platformy Zoom) oraz równocześnie w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Serdeczne Życzenia 2020

Opublikowano Aktualności | Skomentuj