O nas

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ”
została, z datą 12 lutego 2016 roku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000602280

NIP 876-24-63-493

Regon 363725012 00000

Konto Bankowe:

BANK BGŻ PNB PARIBAS S.A.

38 2030 0045 1110 0000 0423 3180

1.STATUT:

Statut Stowarzyszenia LGD Grudziadzki Spichlerz

2. ZARZĄD:

Zarząd LGD „Grudziądzki Spichlerz” składa się z 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i 1 członka Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD. Do kompetencji Zarządu należy: kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, Uchwałami Walnego Zebrania i Rady oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi Stowarzyszeń.

Skład osobowy Zarządu:

Sebastian Soberski – Prezes Zarządu,

Anna Drozdowska – Wiceprezes Zarządu,

Krystyna Nowak – Sekretarz,

Ks. Marek Borzyszkowski – Skarbnik,

Marek Sikora – Członek Zarządu.

3. KOMISJA REWIZYJNA – CZŁONKOWIE:

Komisja Rewizyjna LGD „Grudziądzki Spichlerz” składa się z 3 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz członkami Rady w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Remigiusz Grzybowski

Paweł Maniszewski,

Edmunda Żak – Przewodnicząca Komisji.

4. RADA:

Rada jest organem, do której wyłącznie należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR. Rada LGD „Grudziądzki Spichlerz” składa się z 14 osób. Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie Członków LGD. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich sektorów.

Skład osobowy Rady:

Jacek Wrzos – Przewodniczący Rady,

Marek Lewiński – Wiceprzewodniczący Rady,

Hanna Szymańska – Sekretarz,

Aleksandra Nowak,

Wioletta Pacuszka,

Rafał Parol,

Artur Prosotowicz,

Adam Sieczkowski.

5. LISTA CZŁONKÓW:

Lista członków (aktualizacja 22.06.2017)

6. REGULAMIN ZARZĄDU:

Regulamin Zarządu

7. REGULAMIN RADY:

Regulamin Rady

8. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ:

Regulamin Komisji Rewizyjnej

9. REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW:

Regulamin Obrad WZC