O nas

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ”
została, z datą 12 lutego 2016 roku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000602280

NIP 876-24-63-493

Regon 363725012 00000

Konto Bankowe:

BANK BGŻ PNB PARIBAS S.A.

38 2030 0045 1110 0000 0423 3180

1.STATUT

Statut Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”

2. ZARZĄD:

Zarząd LGD „Grudziądzki Spichlerz” składa się z 7 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i 3 członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD. Do kompetencji Zarządu należy: kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, Uchwałami Walnego Zebrania i Rady oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi Stowarzyszeń.

Skład osobowy Zarządu:

Maciej Pasieka – Prezes Zarządu,

Izabela Globke – Wiceprezes Zarządu,

Janina Józefiak – Skarbnik,

Zofia Chlebowska – Sekretarz,

Ewa Niewiadomska – Roman– Członek Zarządu,

Anna Stachula – Rębisz – Członek Zarządu.

3. KOMISJA REWIZYJNA – CZŁONKOWIE:

Komisja Rewizyjna LGD „Grudziądzki Spichlerz” składa się z 4 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz członkami Rady w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Paweł Maniszewski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Dorota Drews-Murawska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,

Sylwia Dobuszewska – Członek Komisji Rewizyjnej,

Małgorzata Surmacz – Członek Komisji Rewizyjnej.

4. RADA:

Rada jest organem, do której wyłącznie należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR. Rada LGD „Grudziądzki Spichlerz” składa się z 15 osób. Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie Członków LGD. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich sektorów.

Skład osobowy Rady:

Danuta Bober – Przewodniczący Rady,

Małgorzata Ambrosius-Okońska – Wiceprzewodnicząca Rady,

Katarzyna Paterek – Sekretarz Rady,

Lidia Chmielewska – Członek Rady,

Wioletta Pacuszka – Członek Rady,

Róża Lewandowska – Członek Rady,

Hanna Lewandowska – Członek Rady,

Piotr Rohde – Członek Rady,

Filip Globke – Członek Rady,

Matylda Mijewska – Członek Rady,

Jowita Serocka – Członek Rady,

Natalia Olechnowicz – Członek Rady,

Agnieszka Bucka – Członek Rady.

5. LISTA CZŁONKÓW:

Lista-członków (aktualna po WZC – 25.06.2019r.)

6. REGULAMIN ZARZĄDU:

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”

7. REGULAMIN RADY:

Regulamin Organizacji Rady Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”

8. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ:

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”

9. REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW:

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”