Ogłoszenie o naborze 2/G/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 2/G/2018

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1 – Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 roku
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 – Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR. (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P) – PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów – I i II typ

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów.

Podajemy kolejne 2 terminy:

  1. 10.09.2018r., w godz. 09:00 – 15:00 (Trener: Paweł Biały – Wiceprezes LGD „Dwie Rzeki”; I typ projektów);
  2. 12.09.2018r., w godz. 09:00 – 15:00 (Trener: Paweł Biały – Wiceprezes LGD „Dwie Rzeki”; II typ projektów);

Szkolenia odbędą się na Marinie przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Podsumowanie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

Dnia 21.08.2018 r. (wtorek), w godz. 12:00-18:00 odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z II typu projektów grantowych oraz dnia 23.08.2018 r. (czwartek), w godz. 9:00-15:00 z I typu projektów grantowych. Szkolenia odbywały się na MARINIE przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenia dla potencjalych Beneficjentów- projekty grantowe

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy  na cykl szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów.

Podajemy kolejne 2 terminy:

  1. 21.08.2018r., w godz. 12:00 – 18:00 (Trener: Grzegorz Grześkiewicz; II typ projektów);
  2. 23.08.2018r., w godz. 09:00 – 15:00 (Trener: Grzegorz Grześkiewicz; I typ projektów);

Szkolenia odbędą się na Marinie przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Warsztat aktywizujący społecznie- podsumowanie

Warsztat aktywizujący społecznie odbywał się w dniach 09-17 lipca 2017r. (w dni robocze), w godzinach 9:00 – 15:00.
W warsztacie wzięło udział 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn). Celem cyklu spotkań było zwiększenie wewnętrznej motywacji i wiary we własne możliwości a także odkrycie drzemiącego w uczestnikach potencjału i umiejętności.
Warsztat ukończyli wszyscy uczestnicy, czego potwierdzeniem były certyfikaty wręczone przez prowadzącą – Panią Zofię Małecką oraz Dyrektor Biura LGD- Panią Annę Stachula-Rębisz. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Warsztat aktywizujący społecznie

Szanowni Państwo,

w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego w lipcu tego roku, tj. w dniach 09-17 (dni robocze), w godzinach 9:00 – 15:00 organizujemy w wymiarze 42h szkolenie warsztat aktywizujący społecznie. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wizyta studyjna – podsumowanie

a_DSC2030a

Szanowni Państwo,

w dniach 14-15.06.2018r. odbyła się wizyta studyjna dla lokalnych Liderów zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie. Celem tej wizyty była animacja lokalnej społeczności poprzez  poznanie dobrych praktyk. Tym razem odwiedziliśmy takie miejsca, jak: Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zamknięte Biuro LGD

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować , iż w dniach 14-15.06.2018r. Biuro LGD jest nieczynne z powodu uczestnictwa pracowników w Wizycie studyjnej.

Za utrudnienie przepraszamy.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”- 28.06.2018r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” Pana Sebastiana Soberskiego zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się

28 czerwca 2018r., o godz. 16:00 w sali konferencyjnej grudziądzkiej Mariny przy. ul Portowej 8.

Porządek obrad na WZC

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Anna Stachula-Rębisz
Dyrektor Biura LGD

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROCEDUR ORAZ KRYTERIÓW OCENY I WYBORU OPERACJI

Szanowni Państwo,

w dniu 13 czerwca 2018 r. rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych procedur oraz kryteriów oceny i wyboru operacji realizowanych w ramach LSR.

Zachęcamy do włączenia się w konsultacje poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go:

– drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd.grudziadz.pl

– pocztą na adres: 86-300 Grudziądz, ul. Portowa 8 (decyduje data wpływu)

– osobiście w biurze LGD: Grudziądz, ul. Portowa 8 (w godzinach pracy biura)

Uwagi, opinie prosimy przekazywać do dnia 27 czerwca 2018 r.

Zachęcamy do konsultacji,

Zarząd i Biuro LGD

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

P1_Procedura wyboru i oceny projektów innych niż LGD_grantów w ramach LSR
P2_Procedura oceny_podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym
P3_Procedura wniesienia i rozpatrzania protestu w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niz LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem
P4_Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegajacy się o dofinansowanie
P5_Procedura rozpatrzenia wniosku Beneficjenta o zmianę umowy o dofinansowanie P6_Procedura wyznaczania członków Rady do oceny wniosków o dofinansowanie P7_Procedura trybu wyłączenia członka Rady z udziału w dokonywaniu oceny projektach
Kryteria wyborów projektów

Opublikowano Aktualności | Skomentuj