Konkurs na Dyrektora Biura LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe.

 • Min.5-letnie doświadczenie zawodowe.

 • Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

 • Znajomość przepisów w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania LGD.

 • Znajomość zasad funkcjonowania i prowadzenia stowarzyszeń.

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych.

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Umiejętność prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych.

 • Duże zdolności organizacyjne.

 • Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy – wysokie umiejętności interpersonalne.

 • Umiejętność współpracy w zespole.

 • Umiejętność delegowania zadań.

 • Doświadczenie we współpracy z sektorem pozarządowym.

Pożądane:

 • Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Zakres zadań:

 • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

 • Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

 • Nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura LGD, współuczestniczenie w systemie szkoleń.

 • Nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjantom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie.

 • Bezpośrednie doradztwo beneficjentom oraz potencjalnym wnioskodawcom.

 • Nadzór nad procesem naboru i obsługą wniosków.

 • Nadzór nad prowadzeniem animacji lokalnej na obszarze LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

 • Nadzór nad prowadzeniem procesu systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 • Pomoc organizacyjna w pracy Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” oceniającej operacje.

 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

 • Organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

 • Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę,

 • wymiar czasu pracy – pełen etat;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,

 • życiorys – curriculum vitae,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach i seminariach,

 • referencje,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w LGD „Grudziądzki Spichlerz“ zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz.U. Nr 101, poz.926 ze zm.);

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście, w terminie 14 dni, tj. do dnia 22.07.2016 r. w Biurze LGD mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 23, w zamkniętej kopercie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby Niepełnosprawne.

Nie będą rozpatrywane aplikacje:

 • niekompletne,

 • nadesłane drogą elektroniczną,

 • złożone po terminie;

Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki spichlerz“ www.lgd.grudziadz.pl. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 605 173 605.

Podczas rozstrzygania konkursu Stowarzyszenie LGD będzie kierowało się Ustawą
z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 1),2) (Dz. U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.);

Zarząd LGD „Grudziądzki Spichlerz“

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.