Komunikat w sprawie wydłużenia okresu oraz terminu realizacji projektu grantowego 3/G/2019

Komunikat nr 1

do ogłoszenia o naborze wniosków – 3/G/2019

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” informuje, że wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru nr 3/G/2019

W ogłoszeniu o naborze wniosków – 3/G/2019 zmianie ulega okres oraz termin realizacji projektu grantowego.

Ww. zmiana skutkuje zmianą treści ogłoszenia w punkcie 5 „KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI, OKRES I TERMIN REALIZACJI PROJEKTU”, który otrzymuje brzmienie:

„Realizacja projektu może rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zakłada się, że umowy o dofinansowanie zostaną podpisane nie później niż do 31.08.2020r. Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 9 miesięcy, a data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 30.06.2021r. Okres ten nie może wykraczać poza daty graniczne określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, tj. pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 30 czerwca 2023 r.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na wniosek beneficjenta i za zgodą LGD będzie istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w Ogłoszeniu naboru, jeżeli w ocenie LGD taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez LGD terminie”

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosku w ramach naboru nr 3/G/2019.

Ogłoszenie o naborze 3/G/2019

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.