Ogłoszenie o naborze 1/G/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 1/G/2020

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1 – Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 roku
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 – Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR. (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P) – PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
– otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” dokona oceny i wyboru projektów
w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 200 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 09.11.2020 r. do 24.11.2020 r., do godz. 14:00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2021 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Grudziądzki Spichlerz”, ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”: poniedziałek: 08:00 – 14:00; wtorek: 08:00 – 14:00; środa: 08:00 – 14:00; czwartek: 08:00 – 14:00; piątek: 08:00 – 14:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:
– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
– drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 605 173 605.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgd.grudziadz.pl oraz w biurze LGD.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze 1/G/2020

Standard pracy klubu młodzieżowego

Efektywność społeczna

Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej

Zał. nr 1 Wzór wniosku o powierzenie grantu

Zał. nr 2 Wzór Umowy o dofinansowanie

Zał. nr 3 Wzór formularza o rozliczenie grantu

Zał. nr 4 Kryteria wyboru projektów

Zał. nr 5 (P1) Procedura wyboru i oceny projektów innych niż LGD_grantów w ramach LSR

Zał. nr 6 (P3) Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej

Zał. nr 7 (P4) Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie

Zał. nr 8 Katalog maksymalnych stawek_1-G-2020

Zał. nr 9 LSR-2016-2023

Zał. nr 10 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz

Zał. nr 11 Podręcznik dla LGD część 2

Zał. nr 12 Wzór pełnomocnictwa

Zał. nr 13 Wzór Harmonogramu Płatności

Zał. nr 14 Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu

Zał. nr 15 do wniosku – Oświadczenie o przepływie informacji

 

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: TUTAJ

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.