Komunikat z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany stawek stypendiów stażowego i szkoleniowego

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P (IZ RPO WK-P) informuje, że w związku z ubiegłoroczną zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wnioskodawcy powinni zastosować w budżetach projektów składanych w ramach ww. naborów aktualne stawki stypendiów stażowych.

Zgodnie z nowelizacją Wytycznych: W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Jako podstawę wyliczenia należy zastosować minimalne wynagrodzenie obowiązujące w roku 2021, które wynosi 2 800,00 zł brutto (2 061,67 zł netto). Miesięczna stawka stypendium na uczestnika to zatem 1 649,34 zł.

 

Niezmiennie stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Koszty składek są kosztami kwalifikowanymi.

Jednocześnie IZ RPO WK-P informuje, że zmianie ulegała również wysokość stawek stypendiów szkoleniowych w związku z podwyższeniem  dnia 1 września 2020 r. wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych (Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID – 19). Maksymalna wartość miesięczna stypendium szkoleniowego to 1 440 zł. Nadal dodatkowo kwalifikowane są koszty składek na ubezpieczenie społeczne.

LGD „Grudziądzki Spichlerz” informuje jednocześnie, że dokumentacja przy naborze 1/K/2020 została zaktualizowana do w/w wytycznych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.