Ogłoszenie o naborze 1/K/2021

Nabór 1/K/2021, Numer naboru: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-410/21

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju                                       

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2021

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-410/21

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

      – kluby pracy,

     – aktywizacja społeczno-zawodowa(w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR 1.0: Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza;

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 1.2: Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR do 2023 roku;

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców objętych LSR. (Typ 1d i 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)).

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

– mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks                                     cywilny na terenie obszaru LSR,

– osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,

– osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 508 637,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu – 10 000 zł.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

W niniejszym naborze dopuszcza się finansowanie wydatków w ramach cross-financingu oraz finansowanie wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 zł netto.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 26.03.2021 r. do 23.04.2021 r. do godz. 14:00.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2021.

Sposób składania wniosków:

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej:

https://generator.kujawsko-pomorskie.pl

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura LGD „Grudziądzki Spichlerz” (decyduje data wpływu do biura LGD): ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz, w terminie naboru, w godzinach pracy biura LGD, tj. od poniedziałku do piątku: 08:00 – 14:00.

Okres i termin realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, a rekomendowana data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 30.06.2022 r.

Obszar realizacji projektu:

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców miasta Grudziądza objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze miasta Grudziądza. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja poza obszarem miasta. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na terenie miasta Grudziądza przez cały okres realizacji projektu aż do momentu jego rozliczenia.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 605 173 605.


Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne są na stronie:

www.lgd.grudziadz.pl , w biurze LGD oraz na stronie www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny.


Komunikat z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany stawek stypendiów stażowego
i szkoleniowego  

 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P (IZ RPO WK-P) informuje, że w związku z ubiegłoroczną zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wnioskodawcy powinni zastosować w budżetach projektów składanych w ramach ww. naborów aktualne stawki stypendiów stażowych.

Zgodnie z nowelizacją Wytycznych: W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Jako podstawę wyliczenia należy zastosować minimalne wynagrodzenie obowiązujące w roku 2021, które wynosi 2 800,00 zł brutto (2 061,67 zł netto). Miesięczna stawka stypendium na uczestnika to zatem 1 649,34 zł.

Niezmiennie stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Koszty składek są kosztami kwalifikowanymi.

Jednocześnie IZ RPO WK-P informuje, że zmianie ulegała również wysokość stawek stypendiów szkoleniowych w związku z podwyższeniem  dnia 1 września 2020 r. wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych (Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID – 19). Maksymalna wartość miesięczna stypendium szkoleniowego to 1 440 zł. Nadal dodatkowo kwalifikowane są koszty składek na ubezpieczenie społeczne.

Poniższe dokumenty do pobrania są już zaktualizowane.


DOKUMENTY BO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze 1/K/2020LGD Grudziądzki Spichlerz

Zał. nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Zał. nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku

Zał. nr 3 – Instrukcja użytkownika GWD

Zał. nr 4 – Kryteria wyboru i oceny projektów

Zał. nr 5 – Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez KM

Zał. nr 6 – Procedura oceny i wyboru operacji:

Zał. nr 7 – Karta weryfikacji wstępnej

Zał. nr 8 – Karta oceny wniosku o dofinansowanie

Zał. nr 9 – Karta weryfikacji warunków udzielania wsparcia

Zał. nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Zał. nr 10a – Wzór umowy – kwoty ryczałtowe

Zał. nr 11 – Wzór umowy o partnerstwie

Zał. nr 12 – Wzór oświadczenia dotyczący wprowadzanych zmian do wniosku

Zał. nr 13 – Standard oraz ceny rynkowe 11.1

Zał. nr 14 – Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa.pdf

Zał. nr 14 – Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa.doc

Zał. nr 15 – Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej

Zał. nr 16 – Procedura odwoławcza RPO WK-P w ramach RLKS

Zał. nr 17 – Regulamin pracy KOP EFS

Zał. nr 18 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

Zał. nr 19 – Informacje przedstawione przez wnioskodawcy w celu uznania kwalifikacji

Zał. nr 20 – Strategia LSR

Zał. nr 201 – Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych

Zał. nr 22 – Standard Indywidualnego Planu Działania

Zał. nr 23 – Wzór wniosku o płatność

Zasady wsparcia LGD Grudziądzki Spichlerz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.