Regulamin strony

Regulamin strony internetowej lgd.grudziadz.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Administrator – Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” z siedzibą w Grudziądzu (86-300), ul. Portowa 8, NIP 876-24-63-493, REGON 363725012, KRS 602280, e-mail: biuro@lgd.grudziadz.pl, tel. +48 605 173 605;

 2. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://lgd.grudziadz.pl;

 3. Regulamin – niniejszy dokument;

 4. Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 5. Usługa Newsletter – świadczenie usługi polegającej na rozsyłaniu Newslettera;

 6. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu i zapisała się na Usługę Newsletter.

 1. Charakter prawny Strony internetowej

 1. Strona internetowa jest prowadzona przez Administratora i stanowi jego własność.

 2. Strona internetowa jest skierowana do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Stronie internetowej.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej polegają na:

 1. umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Strony internetowej,

 2. możliwość komentowania wybranych treści Strony internetowej,

 3. świadczeniu Usługi Newsletter.

 1. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu do Usługi Newsletter dochodzi do zawarcia na czas nieoznaczony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej zwane Umową na Usługę Newsletter). Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia Usługi Newsletter określonej w Regulaminie.

 2. Informacje zbierane przez Stronę internetową oraz sposoby wykorzystywania mechanizmu ciasteczek (z ang. cookie) przedstawione są na ogólnodostępnej podstronie „Polityka prywatności”: https://lgd.grudziadz.pl/polityka-prywatnosci

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania ze Strony internetowej niezbędne jest:

 1. urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną i aktualną wersją przeglądarki internetowej z odpowiednio ustawioną opcją obsługi mechanizmu ciasteczek;

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w przypadku korzystania z Usługi Newsletter.

 1. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i zabezpieczenia danych:

 1. stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

 2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług świadczonych przez Administratora wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Warunki zawarcia Umowy na Usługę Newsletter:

 1. umowę o Usługi Newsletter mogą zawrzeć osoby, które zaakceptowały Regulamin i wysłały uzupełniony formularz zapisu do Usługi Newsletter podając niezbędne dane (dana osobowa: adres e-mail).

 1. Warunki rozwiązania Umowy na Usługę Newsletter.

Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:

 1. na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz” znajdującym się w treści każdego z Newsletterów;

 2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

 1. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Strony internetowej, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” z siedzibą w Grudziądzu (86-300), ul. Portowa 8, NIP 876-24-63-493, REGON 363725012, KRS 602280, e-mail: biuro@lgd.grudziadz.pl, tel. +48 605 173 605.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: Dominik Raś, e-mail: iod@lgd.grudziadz.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* tj. w celu realizacji umowy na świadczenie Usługi Newsletter – rozsyłania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, finansowanej ze środków UE;

 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu zapewnienia poprawnego działania Strony internetowej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu lub rozwiązania umowy.

Kategorie danych osobowych obejmują: adres e-mail, adres IP.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą również przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwia korzystanie z Usługi Newsletter.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Prawa wymienione powyżej (pkt 1-6) można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty rozsyłające korespondencję elektroniczną).

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozdział 6. Prawa autorskie

 1. Treści zamieszczone na Stronie internetowej udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez Użytkowników z opublikowanych treści, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Administratora. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

Rozdział 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, zmiany regulaminu

 1. Wszelkie sprawy dotyczące Strony internetowej powinny być przesyłane pod adres: biuro@lgd.grudziadz.pl.

 1. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Strony internetowej w przypadku zgłoszenia ich przez Użytkownika.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 1. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na Stronie internetowej nowego brzmienia Regulaminu.

 1. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie nowego brzmienia Regulaminu za pośrednictwem Usługi Newsletter.

 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

Grudziądz, 31 lipca 2018 r.