Ogłoszenie o naborze 2/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 2/G/2019

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1 – Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 roku
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 – Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR. (Typ 2a, 2b i 2c SZOOP RPO WK-P) – PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
– otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 367 146,55 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł.
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 28.01.2019 r. do 11.02.2019 r., godz. 13:00.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 28.03.2019 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Grudziądzki Spichlerz”, ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”: poniedziałek: 09:00 – 13:00; wtorek: 09:00 – 13:00; środa: 09:00 – 13:00; czwartek: 09:00 –13:00; piątek: 09:00 – 13:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:
– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
– drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby LGD).

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 605 173 605. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.lgd.grudziadz.pl oraz w biurze LGD.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze 2/G/2019
Zał. 1 Wzór wniosku o powierzenie grantu
Zał. 2 Umowa o dofinansowanie projektu
Zał. 3 Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu
Zał. 4 Kryteria wyborów projektów
Zał. 5 Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD_grantów w ramach LSR (P1)
Zał. 6 Procedura wniesienia i rozpatrzenia protestu w procedurze konkursowej dla projektów
Zał. 7 Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot
Zał. 8 Katalog stawek maksymalnych
Zał. 9 Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
Zał. 10 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz
Zał.11. -Podręcznik dla LGD część 2
Załącznik 1 do Podręcznika część 1
Załącznik 1 do Podręcznika część 2
Zał. 12 Wzór pełnomocnictwa
Zał. 13 Wzór harmonogramu płatności

 

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: TUTAJ

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.