Wczoraj i dzisiaj w biurze odbyły się spotkanie konsultacyjne. Tematem przewodnim były kryteria wyboru operacji.

Dziękujemy 🙂

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

W dniu 25 stycznia 2024 roku odbyły się konsultacje w ,,Amazonki” Grudziądz i Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Grudziądzu. Rozmawialiśmy o procedurach oceny i wyboru operacji🙂

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Plan Komunikacji z Lokalną Społecznością na lata 2024-2029

Plan Komunikacji z Lokalną Społecznością na lata 2024-2029 jest efektem działań partycypacyjnych społeczności lokalnej, określając cele działań komunikacyjnych, środki przekazu, weryfikację ich efektywności, wskazując adresatów poszczególnych działań.

https://lgd.grudziadz.pl/wp-content/uploads/2024/01/S28BW-424011113150.pdf

Cele szczegółowe skupione są przede wszystkim na budowaniu wizerunku i postrzeganie Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” jako silnego i przyjaznego animatora        i inkubatora innowacyjnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr BSK.7161.26.6.2023 zawarta 12 grudnia 2023 r. w Toruniu

https://lgd.grudziadz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Umowa-ramowa.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem oddolnie tworzonym przez lokalną społeczność (sektor społeczny, gospodarczy i publiczny) dla obszaru Miasta Grudziądz określającym  kierunki jego rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz identyfikacji lokalnych potrzeb.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy podczas przygotowywania LSR zidentyfikowano problemy i zaplanowano cele i przedsięwzięcia, które są ze sobą powiązane, wzajemnie na siebie oddziaływają wykorzystując potencjał całego obszaru, dają efekt spójności i komplementarności, przynosząc wartość dodaną i korzyści dla naszego miasta.

Kierunki określone w LSR będą wpływać na rozwój całego obszaru Grudziądza, natomiast cele szczegółowe poprzez wyodrębnione przedsięwzięcia zapewniają spójny i kompleksowy zestaw działań, które będą służyły rozwiązywaniu wspólnych problemów przy udziale różnych perspektyw (sektora społecznego, gospodarczego, publicznego, mieszkańców Grudziądza).

Wskazane działania dają szansę na poznanie różnych punktów widzenia, a to z kolei stwarza możliwość wypracowania najbardziej efektywnych rozwiązań. Podejście zintegrowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przyjętych w jej ramach celów i przedsięwzięć przejawia się przede wszystkim w integracji osób i podmiotów z różnych sektorów (społecznego, gospodarczego, publicznego), których aktywne włączenie się w realizację założonych zadań stanowi klucz do efektywnej realizacji projektów i osiągnięcia założonych wskaźników realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

https://lgd.grudziadz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Lokalna-Strategia-Rozwoju.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

W dniu 12.12.2023 r.  Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pana Piotra Całbeckiego

otrzymała Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2021-2027

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 pozyskała kwotę 1 502 671,60 euro. Wyżej wymienione środki będą dysponowane w grantach na działania skierowane do mieszkańców Grudziądza w zakresie:

– wsparcia równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w życiu rodzinnym i społecznym,

– wsparcia aktywności dzieci i młodzieży poprzez edukację nieformalną,

– wsparcia aktywności seniorów.

Jest to nagroda dla Gminy Miasto Grudziądz a szczególności dla wszystkich członków LGD „Grudziądzki Spichlerz”

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zapraszamy do zapoznania wyniki konsultacji społecznych 🙂

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ankieta Monitorująca LGD

Szanowni Beneficjenci środków otrzymanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz”, prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej obrazującej stan wdrażania LSR.

Ankieta Monitorująca – wersja Word
Ankieta Monitorująca – wersja PDF

Zgodnie z Umową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, LGD zobowiązane jest do monitorowania realizacji LSR w szczególności poprzez opracowanie i udostępnienie Beneficjentom formularza ankiety monitorującej.

Prosimy Państwa o pomoc w monitoringu stopnia osiągniętych wskaźników w ramach LSR.

Dla każdego zrealizowanego projektu należy wypełnić oddzielną ankietę.

Ankietę należy obowiązkowo złożyć do biura LGD przy ul. Aleja 23 Stycznia 26 w Grudziądzu po otrzymaniu środków z tytułu płatności ostatecznej.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ankieta monitorująca wdrażanie LSR

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą, o wypełnienie ankiety dotyczącej zmian zachodzących w lokalnej społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” na terenie Gminy Miasta Grudziądza.

Państwa opinie i doświadczenia są bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie LSR. Prosimy o szczere odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz