O nas

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ”
została, z datą 12 lutego 2016 roku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000602280

NIP: 876-24-63-493

REGON: 363725012 00000

Konto Bankowe:

BANK BGŻ PNB PARIBAS S.A.

38 2030 0045 1110 0000 0423 3180

1.STATUT

Statut Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”

2. ZARZĄD:

Zarząd LGD „Grudziądzki Spichlerz” składa się z 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i 1 członka Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD.

Do kompetencji Zarządu należy: kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, Uchwałami Walnego Zebrania i Rady oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi Stowarzyszeń.

Skład osobowy Zarządu:

Janina Józefiak – Prezes Zarządu

Elżbieta Słomska – Wiceprezes

Sławomir Pryc – Skarbnik

Rafał Mróz – Sekretarz

Ewa Niewiadomska-Roman – Członek Zarządu

3. KOMISJA REWIZYJNA – CZŁONKOWIE:

Komisja Rewizyjna LGD „Grudziądzki Spichlerz” składa się z 4 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz członkami Rady w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Daria Urban

Tomasz Asensky

Teresa Chmielewska

4. RADA:

Rada jest organem, do której wyłącznie należy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Rada dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR. Rada LGD „Grudziądzki Spichlerz” składa się z 15 osób. Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie Członków LGD. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich sektorów.

Skład osobowy Rady:

Wioletta Pacuszka – Przewodnicząca Rady,

Lidia Chmielewska – Sekretarz Rady,

Joanna Chorwacka – członek Rady

Grzegorz Jasiński – Członek Rady,

Bożena Jasińska – Członek Rady,

Beata Wójtowicz – Członek Rady,

Natalia Rojek – Członek Rady,

Alicja Szwiec – Członek Rady.

5. LISTA CZŁONKÓW:

Lista członków (stan na 30.04.2020 r.)

6. REGULAMIN ZARZĄDU:

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”

7. REGULAMIN RADY:

Regulamin Organizacji Rady Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”

8. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ:

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”

9. REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW:

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”