Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 28.10.2021 r., godz. 16:30, które odbędzie się w dużej Sali Konferencyjnej w Marinie Grudziądz, ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz.

Proponowany porządek obrad:

 1. Złożenie podpisów na liście obecności.
 2. Otwarcie Zebrania i powitanie przez Prezesa.
 3. Wybór Prezydium WZC (Przewodniczący, Zastępca, Skarbnik).
 4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
 5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Stwierdzenie ważności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Zgłaszanie i głosowanie nad przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały nad przyjęciem nowych członków do Stowarzyszenia LGD.
 9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia LGD za 2020 rok.
 10. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za 2020 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 oraz opinii Komisji
  Rewizyjnej z kontroli sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka
  Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 przez Ewę Niewiadomską-
  Roman
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka
  Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 do 29.05.2020 przez Annę Stachulę-Rębisz
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Skarbnika
  Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 do 18.06.2020 przez Janinę Józefiak
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Skarbnika
  Stowarzyszenia za okres od 18.06.2020 do 31.12.2020 przez Jowitę Serocką
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza
  Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 do 05.06.2020 przez Zofię Chlebowską
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza
  Stowarzyszenia za okres od 18.06.2020 do 31.12.2020 przez Iwonę Zwolińską
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
  Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 do 18.06.2020 przez Izabelę Globke
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
  Zarządu Stowarzyszenia za okres od 18.06.2020 do 31.12.2020 przez Janinę Józefiak
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
  Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 do 29.05.2020 przez Macieja Pasiekę
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
  Zarządu Stowarzyszenia za okres od 18.06.2020 do 31.12.2020 przez Izabelę Globke
 24. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 2 osoby).(Głosowanie jawne)
 25. Zgłaszanie kandydatów w wyborach uzupełniających do Zarządu
 26. Głosowanie tajne nad wyborem członków Zarządu (sekretarz).
 27. Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.
 28. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków .
 29. Zgłaszanie kandydatów do Rady Stowarzyszenia.
 30. Głosowanie tajne nad wyborem członków Rady.
 31. Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.
 32. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków .
 33. Sprawy bieżące.
 34. Wolne wnioski.
 35. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.