Konkurs na Dyrektora Biura LGD ”Grudziądzki Spichlerz”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor Biura LGD ”Grudziądzki Spichlerz”.

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS.
 • Znajomość przepisów w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania LGD.
 • Znajomość zasad funkcjonowania i prowadzenia stowarzyszeń.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych.
 • Duże zdolności organizacyjne.
 • Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy – wysokie umiejętności interpersonalne.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Umiejętność delegowania zadań.
 • Doświadczenie we współpracy z sektorem pozarządowym.

Pożądane:

 • Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Zakres zadań:

 • Prowadzenie bieżących spraw Biura LGD, w tym korespondencji z urzędami.
 • Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu LGD „Grudziądzki Spichlerz”.
 • Przygotowywanie uchwał oraz protokołów z posiedzeń Rady, Zarządu, Walnego Zebrania Członków.
 • Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Grudziądzki Spichlerz”.
 • Nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura LGD, współuczestniczenie w systemie szkoleń.
 • Nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie.
 • Bezpośrednie doradztwo beneficjentom oraz potencjalnym wnioskodawcom.
 • Nadzór nad procesem naboru i obsługą wniosków.
 • Nadzór nad prowadzeniem animacji lokalnej na obszarze LGD „Grudziądzki Spichlerz”.
 • Nadzór nad prowadzeniem procesu systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
 • Pomoc organizacyjna w pracy Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”.
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD „Grudziądzki Spichlerz”.
 • Organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD „Grudziądzki Spichlerz”.
 • Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR.
 • Przygotowywanie wniosków o płatność dla projektu „Koszty bieżące i animacja:” w części merytorycznej oraz aktualizacja wniosku o dofinansowanie KBiA wraz z harmonogramem płatności i załącznikami.
 • Bieżące monitorowanie ilości członków Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz” (uczestnictwo członków w Walnym Zebraniu, monitorowanie wpłat składek członkowskich).
 • Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Prezesa Zarządu.
 • Przygotowanie dokumentów do ogłoszenia naboru (m.in. ogłoszenie o naborze, procedury, załączniki).
 • Otworzenie i obsługa naboru w aplikacji OMIKRON.
 • Wstawianie ogłoszeń o naborze z załącznikami na stronę www Stowarzyszenia LGD.
 • Ocena wniosków pod kątem zgodności z LSR oraz wypełnianie kart oceny.
 • Przygotowywanie pism do Wnioskodawców.
 • Przygotowywanie umów o dofinansowanie grantu wraz z załącznikami.
 • Sporządzanie aneksów do Umów o granty oraz pism do Grantobiorców.
 • Wprowadzanie do systemu SL2014 i monitorowanie Uczestników projektów grantowych.
 • Sprawdzanie wniosków o powierzenie grantu Grantobiorców wraz z załącznikami.
 • Końcowa weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o powierzenie grantów wraz z załącznikami.

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę.
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny.
 • Życiorys – curriculum vitae.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy.
 • Kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach i seminariach.
 • Referencje
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w LGD „Grudziądzki Spichlerz” Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać osobiście, w terminie do dnia 10.07.2020 r. do godziny 14.00 w Biurze LGD mieszczącym się przy ulicy Portowej 8, w zamkniętej kopercie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby Niepełnosprawne.

Nie będą rozpatrywane aplikacje:
Niekompletne.
Nadesłane drogą elektroniczną.
Złożone po terminie.

Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz” www.lgd.grudziadz.pl.
Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 605 173 605
Podczas rozstrzygania konkursu Stowarzyszenie LGD będzie kierowało się Ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrażaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 1),2) (Dz.U. Nr254, poz. 1700, z późn. zm.)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.