Informacja dla Grantobiorców realizujących projekty oraz Wnioskodawców

Informujemy niniejszym, wszystkich naszych Grantobiorców realizujących projekty oraz Wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów 1/G/2020, 2/G/2020 i 1/K/2020, że od 1 stycznia 2021r. obowiązują zmiany wprowadzone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie, złożone w ramach w/w naborów, będą musiały uwzględnić powyższe zmiany. Dotyczy to w szczególności obowiązku potwierdzania dokumentem urzędowym statusu uczestników na rynku pracy, w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanych do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat-odnosnie-obowiazywania-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.