Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem oddolnie tworzonym przez lokalną społeczność (sektor społeczny, gospodarczy i publiczny) dla obszaru Miasta Grudziądz określającym  kierunki jego rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz identyfikacji lokalnych potrzeb.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy podczas przygotowywania LSR zidentyfikowano problemy i zaplanowano cele i przedsięwzięcia, które są ze sobą powiązane, wzajemnie na siebie oddziaływają wykorzystując potencjał całego obszaru, dają efekt spójności i komplementarności, przynosząc wartość dodaną i korzyści dla naszego miasta.

Kierunki określone w LSR będą wpływać na rozwój całego obszaru Grudziądza, natomiast cele szczegółowe poprzez wyodrębnione przedsięwzięcia zapewniają spójny i kompleksowy zestaw działań, które będą służyły rozwiązywaniu wspólnych problemów przy udziale różnych perspektyw (sektora społecznego, gospodarczego, publicznego, mieszkańców Grudziądza).

Wskazane działania dają szansę na poznanie różnych punktów widzenia, a to z kolei stwarza możliwość wypracowania najbardziej efektywnych rozwiązań. Podejście zintegrowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przyjętych w jej ramach celów i przedsięwzięć przejawia się przede wszystkim w integracji osób i podmiotów z różnych sektorów (społecznego, gospodarczego, publicznego), których aktywne włączenie się w realizację założonych zadań stanowi klucz do efektywnej realizacji projektów i osiągnięcia założonych wskaźników realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

https://lgd.grudziadz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Lokalna-Strategia-Rozwoju.pdf

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.